ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី១)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី3

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី7

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ទិវាកីឡាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី2

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា