សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

២០២២-២០២៣

 • MTT

 • សៀវភៅ ១
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)

 • MTT

 • សៀវភៅ ២
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7,G8,G9)

 • MTT

 • សៀវភៅ ៣
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
២០២១-២០២២

 • MTT

 • សៀវភៅ ១
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)

 • MTT

 • សៀវភៅ ២
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7,G8,G9)

 • MTT

 • សៀវភៅ ៣
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
២០២០-២០២១

 • MTT

 • សៀវភៅ ១
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)

 • MTT

 • សៀវភៅ ២
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ

 • MTT

 • សៀវភៅ ៣
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
២០១៩-២០២០

 • MTT

 • សៀវភៅ ១
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)

 • MTT

 • សៀវភៅ ២
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

 • MTT

 • សៀវភៅ ៣
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
២០១៨-២០១៩

 • MTT

 • សៀវភៅ ១
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)

 • MTT

 • សៀវភៅ ២
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

 • MTT

 • សៀវភៅ ៣
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)