ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាអង់គ្លេស

ដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សានុសិស្ស សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២ ក្នុងកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរ។ កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀនធ្វើឱ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។