ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់ទី៩ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា (ចែកសៀវភៅតាមដាន)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីបិទបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៩

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញគ្រប់កម្រិតសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា